Algemene voorwaarden

REV Montage en Onderhoud

Oosterscheldestraat 54

2652 JG Berkel en Rodenrijs

Inschrijving KVK 78566894

DEFINITIES

1.1 Gebruiker algemene voorwaarden, nader te noemen: REV Montage en Onderhoud
1.2 Opdrachtgever: iedere (rechts)-persoon die aan REV Montage en Onderhoud een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).
1.3 Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door REV Montage en Onderhoud uit anderen hoofde worden verricht, dit alles zoals vermeld in de opdrachtbevestiging c.q. alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn. Onder deze werkzaamheden wordt onder meer, maar niet uitsluitend verstaan: het in opdracht uitvoeren van schoonmaak, glasbewassing -en gevelreiniging, dit alles in de ruimste zin van het woord, voor zowel bedrijven, particulieren, gemeenten, verenigingen, beheerders en instellingen.
1.4 In geval REV Montage en Onderhoud als opdrachtgever optreedt: dienen al zijn leveranciers en/of onderaannemers de navolgende huisregels in acht te nemen:
Indien er sprake is van onder aanneming door zogeheten ZZPers, dienen deze onderaannemers een geldige Verklaring van Arbeidsrelatie (VAR) te overleggen, bij het in gebreke blijven hiervan kan niet tot betaling worden overgegaan. Indien er sprake is van onder aanneming door onderaannemers die in het bezit zijn van personeel dienen deze onderaannemers hun G-rekening aan REV Montage en Onderhoud kenbaar te maken en zal er betaling plaatsvinden op basis van de wettelijke normen die gelden voor de wet ketenaansprakelijkheid.
1.5 Detachering van personeel: REV Montage en Onderhoud selecteert de te werk te stellen kracht en/of krachten uit, aan de hand van de aan REV Montage en Onderhoud bekende hoedanigheden en kundigheden enerzijds en aan de door opdrachtgever aan REV Montage en Onderhoud verstrekte inlichtingen betreffende de opgedragen werkzaamheden anderzijds. REV Montage en Onderhoud is geheel vrij in de keus van de persoon of personen, die zij op de aanvraag te werk stelt. Bij de selectie van kandidaten neemt REV Montage en Onderhoud de uiterste nauwkeurigheid in acht. Opdrachtgever is gehouden zich voor of onmiddellijk na de werkzaamheden te verzekeren of de detacheringkracht aan de verwachtingen voldoet.
1.6 Consignatie en/of opslag: materialen, installaties en/of materieel, eigendom van derden, dienen door de eigenaar/derden zelf verzekerd te worden, daar REV Montage en Onderhoud geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor vermissing c.q. beschadiging.
1.7 Lasten en beperkingen: Opdrachtgever aanvaardt uitdrukkelijk de lasten en beperkingen, dan wel de schade welke voortvloeien uit praktische c.q. fysieke maatregelen welke getroffen dienen te worden op de aangrenzende percelen om de voortgang en realisatie van de te verrichte werkzaamheden.

ALGEMEEN

2.1 Met het depot van deze Algemene Voorwaarden bij de Kamer van Koophandel  te Amsterdam zijn alle voorgaande voorwaarden van REV Montage en Onderhoud vervallen.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen REV Montage en Onderhoud en opdrachtgever. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van REV Montage en Onderhoud, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Alle opdrachten worden slechts onder de navolgende voorwaarden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.3 Afspraken met personeel en/of derden binden REV Montage en Onderhoud niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigt.
2.4 De opdrachtgever erkent toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan REV Montage en Onderhoud, van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen. Een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.
2.5 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige algemene voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht, tenzij telkenmale schriftelijk bevestigt.
2.6 Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, welke afwijken van deze voorwaarden binden REV Montage en Onderhoud slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

OFFERTES

3.1 Alle aanbiedingen zijn tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend, en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen na dagtekening. REV Montage en Onderhoud is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.
3.2 Indien geen vaste prijs is overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
3.3 Alle door REV Montage en Onderhoud opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.
3.4 Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal REV Montage en Onderhoud gerechtigd zijn om opgetreden verhoging van lonen, sociale werkgeverslasten, alsmede verhogingen van andere tarieven, welke voor REV Montage en Onderhoud kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen.

OPDRACHTEN

4.1 Een opdracht wordt geacht te zijn verstrekt na ondertekening van de opdrachtbevestiging en/of indien REV Montage en Onderhoud een aanvang heeft gemaakt met de door opdrachtgever mondeling verstrekte overeenkomst.
4.2 De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan REV Montage en Onderhoud ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door REV Montage en Onderhoud zijn bevestigd.
4.3 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gebonden aan REV Montage en Onderhoud alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden.
4.4 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.
4.5 Wijzigingen en/of annuleringen van gegeven opdrachten binden REV Montage en Onderhoud pas na schriftelijke acceptatie.
4.6 Schriftelijke opdrachten van de opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.
4.7 Bij opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzeggingstermijn in acht te nemen van ten minste drie maanden door middel van een aangetekend schrijven.
4.8 Een opdracht voor onbepaalde tijd wordt met inachtneming van het gestelde in artikel 4.7 telkenmale met een periode van minimaal 1 jaar verlengd.
4.9 Alle andere opdrachten dan die gegeven voor onbepaalde tijd eindigen met hun volbrenging of het door partijen te bepalen tijdstip, tenzij anders is overeengekomen.
4.10 Het is opdrachtgever niet toegestaan noch gedurende de uitvoering van de opdracht, noch gedurende een periode van zes maanden na afloop van de opdracht, op enigerlei wijze een arbeidsovereenkomst aan te gaan met door of namens REV Montage en Onderhoud bij opdrachtgever te werk gestelde of met door of namens REV Montage en Onderhoud bij de opdracht voor opdrachtgever betrokken derden, zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete van € 2000,00 (zegge: tweeduizend Euro) voor elke overtreding per week dat de overtreding voortduurt.
4.11 De opdracht is gebaseerd op de bij opname van de werkzaamheden aanwezige, opgegeven of aangenomen hoeveelheid, bezetting, inventaris, gebruik van het object.
4.12 Indien tijdens de opdracht genoemde omstandigheden zie 4.11 zich wijzigen, is REV Montage en Onderhoud gerechtigd in overleg met opdrachtgever een prijsaanpassing door te voeren.
4.13 Indien tijdens de looptijd van de opdracht wijzigingen plaatsvinden in bijvoorbeeld loon en/of ander kosten, ten gevolge van wijzigingen in de betrokken CAO, dan wel als gevolg van wetten, besluiten en/of beschikkingen van overheidswege, of indien wijzingen plaatsvinden in de kosten van gebruikte hulpstoffen, materialen en dergelijke zal een prijsaanpassing plaatsvinden, in beginsel overeenkomstig de door het ministerie van economische zaken bij schriftelijke beschikking toegestane maximale prijswijziging. 4.14 Aanbiedingen hebben uitsluitend betrekking op hetgeen omschreven in de offerte/opdrachtbevestiging. Prijzen zijn exclusief alle niet in de offerte/opdrachtbevestiging omschreven werkzaamheden.

LEVERING EN UITVOERING VAN DE OPDRACHT

5.1 In het geval van levering van gegevens door de opdrachtgever is REV Montage en Onderhoud behoudens ingeval van door de opdrachtgever te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van REV Montage en Onderhoud, niet aansprakelijk voor het niet compleet zijn van de aangeleverde gegevens.
5.2 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie: in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde in artikel 10.
5.3 Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van REV Montage en Onderhoud, tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in artikel 5.1
5.4 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de gangbare, daarvoor ingeplande tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft REV Montage en Onderhoud enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever REV Montage en Onderhoud bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en deze zaak door REV Montage en Onderhoud schriftelijk is bevestigd.
5.5 Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met REV Montage en Onderhoud voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt of indien tijdens de uitvoering van een opdracht of na afloop daarvan mocht blijken dat opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt of heeft achtergehouden, heeft REV Montage en Onderhoud het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan REV Montage en Onderhoud verschuldigd is, wordt direct opeisbaar.
5.6 REV Montage en Onderhoud is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden, indien zulks naar de mening van REV Montage en Onderhoud een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.
5.7 REV Montage en Onderhoud verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.
5.8 Indien tijdens de uitvoering van een door REV Montage en Onderhoud aangenomen opdracht blijkt, dat ten gevolge van aan REV Montage en Onderhoud onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft REV Montage en Onderhoud het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging meer of minder gemaakte kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door REV Montage en Onderhoud reeds verrichte, maar van uiteindelijk van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.
5.9 Indien opdrachtgever materialen of gereedschappen van REV Montage en Onderhoud, nodig voor de uitvoering van de opdracht, onder haar hoede heeft, is opdrachtgever verantwoordelijk voor deze materialen en gereedschappen. Bij vermissing of beschadiging heeft REV Montage en Onderhoud het recht dit aan opdrachtgever in rekening te brengen.
5.10 De opdrachtgever verplicht zich het voor de werkzaamheden benodigde water, elektriciteit en gas kosteloos ter beschikking te stellen.
5.11 Wachturen ontstaan buiten de schuld van REV Montage en Onderhoud worden aan opdrachtgever naar redelijkheid in rekening gebracht.

OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN

6.1 Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door toedoen van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, is opdrachtgever verplicht REV Montage en Onderhoud over het reeds voldane gedeelte van de opdracht naar evenredigheid te betalen, alsmede voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten aan REV Montage en Onderhoud te voldoen.
6.2 De met REV Montage en Onderhoud overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
6.3 Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht (onder overmacht wordt onder meer verstaan: ziekte en/of arbeidsongeschiktheid, extreme weersomstandigheden (zoals daar zijn hevige regenval en vorst), oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten aan REV Montage en Onderhoud door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabricaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan REV Montage en Onderhoud van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.
6.4 Ingeval van overmacht zal REV Montage en Onderhoud daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat is opdrachtgever gerechtigd de desbetreffende opdracht te annuleren mits de opdrachtgever hiervan schriftelijk aan REV Montage en Onderhoud kennisgeeft. Onverminderd het recht van REV Montage en Onderhoud om binnen vier weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de desbetreffende opdracht alsnog uit te voeren. Opdrachtgever kan vorderen dat REV Montage en Onderhoud omgaand uitspraak doet of zij al dan niet van dit recht gebruik wenst te maken. Dit alles echter met de verplichting om aan REV Montage en Onderhoud het reeds uitgevoerde van de opdracht te vergoeden.

7 KLACHTEN EN GARANTIE

7.1 Klachten zijn slechts schriftelijk en/of telefonisch binnen 48 uur na uitvoering van de opdracht mogelijk. REV Montage en Onderhoud is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van REV Montage en Onderhoud bindend.
7.2 REV Montage en Onderhoud aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.
7.3 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft REV Montage en Onderhoud niet, met name zal REV Montage en Onderhoud in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte schade of andere gevolgschade, die mocht ontstaan door niet juiste of niet tijdige uitvoering van de opdracht.
7.4 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveranties niet op.
7.5 Gebreken aan kleine hoeveelheid van geleverde goederen geven niet het recht tot afkeuring van de gehele partij. Als kleine hoeveelheid wordt maximaal 5% van de totale hoeveelheid beschouwd.
7.6 Op geleverde goederen is REV Montage en Onderhoud nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken dan de door de fabrikant van de geleverde goederen aan REV Montage en Onderhoud verstrekte garantie. Alle andere garantiebepalingen zal REV Montage en Onderhoud vermelden in haar offerte c.q. opdrachtbevestiging.
7.7 Opdrachtgever zal nimmer uit hoofde van klachten of gebreken ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen.

AANSPRAKELIJKHEID

8.1 REV Montage en Onderhoud draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van opzet of grove schuld door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door REV Montage en Onderhoud te verrichten werkzaamheden, of een evenredig deel daarvan.
8.2 Opdrachtgever is gehouden REV Montage en Onderhoud schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen REV Montage en Onderhoud instellen ter zake van schade ontstaan door of met de REV Montage en Onderhoud geleverde diensten.
8.3 Indien een opdrachtgever tot uitvoering voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen optreedt, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
8.4 REV Montage en Onderhoud behoudt zich het recht voor om communicatie met opdrachtgever en derden mede te mogen voeren door gebruikmaking van communicatiemiddelen als bijvoorbeeld Internet, E-mail en GSM; voor inbreuk daarop door derden kan REV Montage en Onderhoud niet instaan. Voor eventueel als gevolg van een dergelijke inbreuk op de communicatie door opdrachtgever geleden of te lijden schade is REV Montage en Onderhoud niet aansprakelijk.
8.5 Adviezen worden door REV Montage en Onderhoud naar beste weten en te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.
8.6 Evenmin aanvaardt REV Montage en Onderhoud enige aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door opdrachtgever van niet correcte gegevens en/of goederen, alsmede ten gevolge van het niet verwerken van gegevens welk niet uitdrukkelijk aan REV Montage en Onderhoud zijn medegedeeld of ter hand gesteld.
8.7 In geen geval zal REV Montage en Onderhoud verantwoordelijk zijn voor directe of indirecte schade, anders dan door eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen.
8.8 REV Montage en Onderhoud is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst van opdrachtgever of cliënt van opdrachtgever.
8.9 REV Montage en Onderhoud aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het morsen, c.q. lekken van gebruikte agressieve stoffen en/of chemicaliën, welke worden gebruikt voor het uitoefenen van de opdracht, anders dan ten gevolge van eigen opzet en/of grove schuld door de opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door REV Montage en Onderhoud verrichte werkzaamheden, of een evenredig deel daarvan.
8.10 REV Montage en Onderhoud aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schades ontstaan door bouwkundige gebreken.
8.11 REV Montage en Onderhoud aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor kosten die ontstaan bij het afgaan van het alarm, tenzij door de desbetreffende bedrijven c.q. instanties een code en/of handleiding aan REV Montage en Onderhoud beschikbaar is gesteld.
8.12 Indien REV Montage en Onderhoud materieel of gereedschappen uitleent aan derden, aanvaardt REV Montage en Onderhoud geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door gebruiker, aan wie het materieel en/of gereedschap is uitgeleend.
8.13 De aansprakelijkheid van REV Montage en Onderhoud is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat zij ter zake van haar verzekeringsmaatschappij uitgekeerd krijgt. Mocht de verzekeringsmaatschappij om welke reden dan ook niet tot uitkering over gaan dan is de aansprakelijkheid van REV Montage en Onderhoud te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal € 500,00 (zegge: vijfhonderd Euro).
8.14 REV Montage en Onderhoud aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor krassen, vlekken en gebreken ontstaan tijdens de bouwwerkzaamheden.
8.15 De aan REV Montage en Onderhoud ter beschikking gestelde sleutels worden door REV Montage en Onderhoud als een goede huisvader bewaard, doch aanvaardt REV Montage en Onderhoud geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van verlies of diefstal van de door opdrachtgever ter beschikking gestelde sleutels.
8.16 Bij het opleveren door REV Montage en Onderhoud van nieuwbouwprojecten is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de afvoer van restmaterialen, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

8.17 REV Montage en Onderhoud kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schades die voortvloeien uit ouderdom, slijtage en/of achterstallig onderhoud etc. aan het te reinigen onderdeel/project.

8.18 Schades voortkomend uit slechte bereikbaarheid waaronder bijvoorbeeld een ongelijke of onverharde ondergrond m.b.t. wegzakken/omvallen materiaal etc. worden eveneens niet door REV Montage en Onderhoud vergoed.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1 Het eigendom van de te leveren goederen gaat niettegenstaande de feitelijke aflevering eerst op opdrachtgever over, indien deze alle navolgende verplichtingen uit alle met REV Montage en Onderhoud gesloten overeenkomsten is nagekomen: de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde goederen zelf; de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door REV Montage en Onderhoud verrichte of te verrichten diensten eventuele vorderingen wegens niet nakoming door opdrachtgever van (een)overeenkomst(en).
9.2 REV Montage en Onderhoud is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen bij opdrachtgever of diens houders weg te (doen) halen, indien opdrachtgever zijn verplichtingen tegen REV Montage en Onderhoud niet nakomt. Opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 500,00 (zegge: vijfhonderd Euro) voor elke dag dat hij in gebreke blijft.
9.3 Het is REV Montage en Onderhoud toegestaan foto’s te maken van de opdrachten al dan niet verstrekt door derden en deze foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. 

BETALINGEN

10.1 Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van REV Montage en Onderhoud daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling, c.q. betaling in termijnen vorderen. REV Montage en Onderhoud is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.
10.2 Alle betalingen dienen te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum voor bedrijven en instellingen en contant voor particulieren, tenzij anders overeengekomen, netto zonder enige aftrek in Euromunt.
10.3 Indien in een langere kredietgeving dan dertig dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand. Indien en voor zover de verschuldigde wettelijke rente hoger of lager is dan het hiervoor genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.
10.4 Alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke REV Montage en Onderhoud moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen ten minste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 125,00 (zegge éénhonderdenvijfentwintig Euro).
10.5 Indien opdrachtgever de opdracht in onderaanneming door REV Montage en Onderhoud doet uitvoeren, zal opdrachtgever op eerste verzoek van REV Montage en Onderhoud zijn uit deze transactie verkregen vordering(en) op derden aan REV Montage en Onderhoud cederen. Opdrachtgever verleent REV Montage en Onderhoud reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.
10.6 Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn in lid 2 van dit artikel is bepaald, heeft REV Montage en Onderhoud het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling, of een door REV Montage en Onderhoud te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet.
10.7 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van de werkzaamheden of andere werkzaamheden niet op.
10.8 Indien termijnbetalingen tussen partijen is overeengekomen dient deze telkens en niet later dan acht dagen waarop REV Montage en Onderhoud de desbetreffende termijnfactuur conform de overeenkomst aan de opdrachtgever heeft verstuurd, c.q. toegezonden te worden voldaan. Indien de opdrachtgever met de termijnbetaling in gebreke blijft, is REV Montage en Onderhoud gerechtigd het desbetreffende werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde betalingstermijn is voldaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk in gebreke heeft gesteld en zeven dagen zijn verlopen na de dag van de ingebrekestelling. Het in de vorige zin bepaalde, laat het recht van REV Montage en Onderhoud op vergoeding van kosten en schaden, volgens de punten 10.3 en 10.4 van deze Algemene Voorwaarden.
10.9 De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door REV Montage en Onderhoud ingediende factuur te voldoen met inachtneming van de daarop vermelde betalingsspecificaties. Indien op een door REV Montage en Onderhoud ingediende factuur als betalingsspecificatie is vermeld dat een percentage van het totale factuurbedrag dient te worden voldaan op een zogenoemde geblokkeerde rekening (G-rekening) en dat het als dan overgebleven percentage van het totale factuurbedrag dient te worden voldaan op een zogenoemde vrije rekening van REV Montage en Onderhoud, is de opdrachtgever gebonden zich aan bovenstaande te conformeren. Voor zover de opdrachtgever zich in zijn betalingen niet of slechts gedeeltelijk richt naar de betalingsspecificaties, zijn deze betalingen vooralsnog niet bevrijdend; tevens is REV Montage en Onderhoud gerechtigd te handelen volgens de punten 10.3 en 10.4 van deze Algemene Voorwaarden, voor hetzij de geblokkeerde rekening (G-rekening), hetzij de vrije rekening van REV Montage en Onderhoud.

AANVULLENDE VOORWAARDEN

11.1 Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp en/of reinigingsmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen. REV Montage en Onderhoud is vrij in zijn keuze van hulp en/of reinigingsmiddelen, tenzij anders is overeengekomen.
11.2 Bij glazenwasser werkzaamheden aan de buitenzijde van het object, c.q. gebouw is het REV Montage en Onderhoud toegestaan kosteloos gebruik te maken van voorzieningen bijvoorbeeld hangsteigers, loopbruggen etc. etc. voorover aanwezig.
11.3 De opdrachtgever verplicht zich zoveel mogelijk afsluitbare ruimten, bijvoorbeeld werkkasten voor materiaalopslag kosteloos ter beschikking te stellen.
11.4 Indien REV Montage en Onderhoud gebruik moet maken van beschikbaar gesteld materieel b.v. hangsteigers, loopbruggen etc. etc. is REV Montage en Onderhoud gerechtigd de werkzaamheden niet uit te voeren indien het beschikbare gestelde materieel niet aan de geldende keuringseisen, c.q. veiligheidsnormen voldoet, is REV Montage en Onderhoud gerechtigd de reeds gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen, hetgeen opdrachtgever aan REV Montage en Onderhoud verschuldigd is wordt direct opeisbaar.
11.5 REV Montage en Onderhoud aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor schade veroorzaakt door uitgeleend materieel wat aan derden ter beschikking wordt gesteld en/of materieel wat onoordeelkundig wordt gebruikt.
11.6 Indien opdrachtgever gebruikmaakt van materieel, eigendom van REV Montage en Onderhoud, en aan het materieel schade mocht worden toegebracht, is REV Montage en Onderhoud gerechtigd de schade aan opdrachtgever in rekening te brengen.
11.7
 Contractwisseling en werkgelegenheid: REV Montage en Onderhoud zal zijn personeel belonen conform de geldende CAO bepalingen. Hij zal alle inhoudingen en afdrachten verrichten voor loonbelasting, premie sociale verzekeringswetten, AOW. etc. REV Montage en Onderhoud vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken dien aangaande.

GESCHILLEN

12.1 Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.
12.2 Op alle overeenkomsten en transacties van REV Montage en Onderhoud met opdrachtgever is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
12.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

SLOTBEPALING

13.1 In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij REV Montage en Onderhoud.